rdx

0 Ks – 0,00 Kč

obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky v internetovém obchodě na serveru www.cepicerdx.cz

I.

 1. 1. Tyto všeobecné podmínky, dále jen VOP, upravují práva a povinnosti smluvních stran a to prodávajícího Ing. Jaroslava Mudráková Čepice RDX a kupujícího, kdy tyto smluvní strany uzavírají kupní smlouvy na dálku prostřednictvím serveru www.cepicerdx.cz . Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírané bez fyzické přítomnosti účastníků, prostřednictvím elektronických prostředků a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.cepicerdx.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržené objednávky ze strany prodávajícího.
 2. Prodávající je uveden na Živnostenském úřadě ve Frenštátě pod Radhoštěm pod jednacím číslem 000171/92/00107R, IČ: 40306640, DIČ: CZ6458061963. Prodávající při své podnikatelské činnosti ve vztahu ke kupujícím podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekci a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. Pokud je na straně kupujícího osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tj. spotřebitel (dále jen „kupující-spotřebitel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran též ustanovením § 419, ustanoveními části čtvrté občanského zákoníku, především ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
 4. Je-li na straně kupujícího osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti (dále jen „kupující-podnikatel“), řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, ve kterých se hovoří o „kupujícím-spotřebiteli“ se nevztahují na „kupujícího-podnikatele“. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, ve kterých se hovoří o „kupujícím“ se vztahují jak na „kupujícího-spotřebitele“, tak na „kupujícího-podnikatele“.

II.

 1. Na základě objednávky kupujícího se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek níže uvedených v těchto VOP.
 2. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, a hlavní charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží, která je včetně DPH. Přiložené fotografie jsou pouze ilustrativní a prodejce si vyhrazuje právo na jejich změnu. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny.
 3. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na internetových stránkách, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. Objednávka zboží představuje návrh kupní smlouvy. V objednávce kupující uvede především své údaje – identifikaci kupujícího, dále požadované zboží včetně kupní ceny a způsob požadovaného dodání objednaného zboží, jakož i místo – adresu kam má být zboží dodáno.
 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.
 5. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku.
 6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.
 7. Dodací podmínky:
  • Českou poštou, nebo prostřednictvím dopravce PPL
  • Osobní odběr pouze na provozovně RDX Frenštát p.R. (platba pouze hotově) v době od 12:30 do 14:30 hodin
 8. Pokud bude zboží kupujícímu zasláno poštou nebo prostřednictvím dopravce uhradí kupující poštovné či přepravné. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného či přepravného je uvedena níže a jeho výše je v závislosti na ceně objednaného zboží. Zasílá-li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě.
 9. Doba expedice zboží je v co nejkratším termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů, od potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud by expedice zboží trvala déle než 5 pracovních dnů, bude o tom kupující vyrozuměn.
 10. Přebírá-li kupující zboží v pobočce prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v pobočce prodávajícího ve stanovené době určené prodávajícím a nesjedná-li si kupující s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
 11. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při jeho převzetí zaplatit kupní cenu, a to v hotovosti. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
 12. Doprava a platba – Možnosti dopravy – Česká republika
  • Cenný balík – Česká pošta (doprava do 48 hod od expedice) – Platba předem 74,– , Dobírka 112,– Balík je dopraven k Vám domů. Pokud Vás zaměstnanec České pošty nezastihne na Vaší adrese, balík bude uložen na pobočce pošty.
  • Balík – PPL (doprava do 24 hod od expedice) – Platba předem 85,– , Dobírka 110,– Řidič PPL Vás kontaktuje přímo na Váš telefon.
  • Osobní odběr na provozovně RDX Dolní 1004, Frenštát p.R. v době od 12:30 do 14:30 hod – zdarma (platba možná JEN HOTOVĚ, nebo předem převodem na účet)
  • Doprava ZDARMA při nákupu nad 1.000,– platí pro ČR!
 13. Platba předem za zboží
  • Platba předem na účet 2300118181/2010 – poplatek 0 Kč (u variabilního symbolu uvádějte číslo faktury)
 14. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Prosíme, zkontrolujte při přebírání zásilky stav obalu zásilky, zda není jakýmkoliv způsobem porušený obal. Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží či ztrátu obsahu později, nemůžeme již vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Vámi a doručovací společností. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

III.

 1. Bylo-li kupujícímu-spotřebiteli zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující-spotřebitel oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího-spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující však není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání. Kupující-spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Kupující je povinen v případě odstoupení učinit písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a toto zaslat poštou na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře, případně doručit osobně (V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ NA DOBÍRKU). Na průvodní dopis uveďte také Vaši adresu, telefon, e-mail a způsob, jakým chcete vrátit peníze (složenkou, nebo převodem na účet). Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy a kopií faktury. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 3. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
 4. Kupující-spotřebitel, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu, včetně kopie dokladu který převzal spolu se zbožím. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění visaček a etiket, umístěných výrobcem na zboží.
 5. Odstoupil-li kupující-spotřebitel platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli také náklady spojené s dodáním zboží. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující-spotřebitel
 6. Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

IV.

 1. Kupující je povinen dodané zboží po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu telefonicky, nebo písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
 2. V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující na předávacím protokolu popis závady s odůvodněním nepřevzetí, aby prodávající byl oprávněn na přepravci žádat náhradu škody.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, pokud:
  • je dodáno v odpovídajícím množství, má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé,
  • odpovídá požadavkům právních předpisů, odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.
 4. Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 5. Záruční doba na spotřební zboží či 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 6. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
 7. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.
 8. Pokud kupující obdrží vadné či poškozené zboží je povinen vady obratem oznámit na emailové adrese e-shop@cepicerdx.cz nebo telefonicky na čísle +420 731 417 830, případně písemně na adresu prodávajícího
 9. Oznámení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady a návrh na způsob vyřízení reklamace.
 10. Kupující je oprávněn v důsledku vady zboží uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměnu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 11. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zboží, které je reklamováno se vrací doporučeně na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve kupujícího, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím.
 12. Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.

V.

 1. Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které mu poskytne kupující je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
 2. Žádné osobní údaje poskytnuté kupujícím nebudou předány třetí osobě s výjimkou obchodních partnerů zajišťujících platební styk a to vždy jen v rámci jedné konkrétní platby. Osobní údaje budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu. Data kupujícího nebudou poskytována reklamním, marketingovým ani jiným společnostem a budou tedy chráněna před zneužitím.
 3. Kupující využíváním služeb internetového obchodu www.cepicerdx.cz dává souhlas se shromažďováním osobních údajů. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího. Kupující má kdykoliv právo žádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů z databáze.

VI.

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
 2. Ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především ustanoveními občanského zákoníku.

VII.

 1. Web prezentace, její jakákoli část, obrázky produktů, design webových stránek, grafické rozvržení systému a doména www.cepicerdx.cz jsou naším vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.

VIII.
Kontaktní údaje:
Čepice RDX
Dolní 1004
74401 Frenštát pod Radhoštěm

Tel: +420 731 417 830
e-mail: e-shop@cedpicerdx.cz
www.cepicerdx.cz

Dodatek A. – Poučení kupujícího-spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

I. Právo odstoupit od smlouvy

 1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
 2. Nejste však oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání, které podléhá rychlé zkáze, potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do Vaší domácnosti nebo do jiného místa, které jste určil, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále nejste oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které byly z obalu vyňaty a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Nejste také oprávněn odstoupit od smluv na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího Ing. Jaroslava Mudráková Čepice RDX se sídlem na adrese Dolní 1004, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, tel:+ 420 737 417 830, e-mail: e-shop@cedpicerdx.cz. Formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Dolní 1004, 74401 Frenštát pod Radhoštěm. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 3. Náklady spojené s vrácením zboží: Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 4. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Dodatek B. – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím-spotřebitelem

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Čepice RDX
Dolní 1004
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Tel: +420 731 417 830
e-mail: e-shop@cedpicerdx.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb():

Datum objednání ()/datum obdržení()

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem () a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)()

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

20. 8. 2013